Comments Box

Please be as specific as possible

Your Information

This information is optional and will not be displayed.

Duarr

City of Oakland Pedestrian Master Plan Update

The City of Oakland is updating its Pedestrian Master Plan. This interactive website is one way to gather input from community members.

To make location-specific suggestions double click on the map area and then type your comments in the window that appears in the upper left-hand corner.

Contact the City’s Pedestrian Master Plan project manager, Christina Blackston, at cblackston [at] oaklandnet.com, with questions about the planning process.

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO PARA PEATONES DE LA CIUDAD DE OAKLAND

La Ciudad de Oakland está actualizando su Plan Maestro para Peatones. Este sitio web interactivo es una manera de recopilar los comentarios de los miembros de la comunidad.

Si desea hacer sugerencias sobre ubicaciones específicas, haga doble clic en el área del mapa y, luego, escriba sus comentarios en la ventana que se muestra en la esquina superior izquierda.

Para comunicarse con el gerente de proyectos del Plan Maestro para Peatones de la ciudad, Christina Blackston, escriba a cblackston@oaklandnet.com, y envíele sus preguntas sobre el proceso de planificación.

¿Tiene problemas para ver o usar este mapa? Envíele sus comentarios por correo electrónico a Erin Ferguson a la dirección eferguson@kittelson.com.

奧克蘭市行人綱要計劃

奧克蘭市正在更新其行人綱要計劃。此互動式網站是收集社區成員意見的一種方法。

為了提出特定地點的建議,在地圖區域按二下,然後在左上角出現的視窗鍵入您的評論。

關於規劃流程的問題,請聯絡市府的行人綱要計劃專案經理 Christina Blackston: cblackston [at] oaklandnet.com。

無法檢視或使用地圖? 請聯絡 Erin Ferguson:eferguson [at] kittelson.com 提交您的評論。

CẬP NHẬT KẾ HOẠCH TỔNG THỂ CHO NGƯỜI ĐI BỘ CỦA THÀNH PHỐ OAKLAND

Thành Phố Oakland đang cập nhật Kế Hoạch Tổng Thể Cho Người Đi Bộ. Website tương tác này là một cách để thâu thập ý kiến của các thành viên trong cộng đồng.

Muốn đóng góp đề nghị cho một địa điểm nhất định, hãy bấm hai lần vào khu vực đó trên bản đồ rồi đánh máy những nhận xét của quý vị vào khung xuất hiện ở góc trái phía trên.

Liên lạc với quản lý dự án của Kế Hoạch Tổng Thể Cho Người Đi Bộ của Thành Phố, Christina Blackston, tại cblackston@oaklandnet.com, với những thắc mắc về tiến trình lập kế hoạch.

Gặp khó khăn khi xem hoặc sử dụng bản đồ? Xin quý vị vui lòng liên lạc với Erin Ferguson tại eferguson@kittelson.com với những nhận xét của mình.

View a list of existing comments →

Having trouble viewing or using the map? Please contact Erin Ferguson at eferguson [at] kittelson.com with your comments.

Instructions

 1. Zoom and pan the map to find a location using the navigational tools in the upper left.
 2. Double click on the map to indicate the location of your suggestion.
 3. Add a comment in the window on the left side of the screen.

INSTRUCCIONES

 1. Use el zoom y recorra el mapa para hallar una ubicación con las herramientas de navegación que se encuentran en la parte superior izquierda.

 2. Haga doble clic en el mapa para indicar la ubicación de su sugerencia.

 3. Escriba un comentario en la ventana que se muestra del lado izquierdo de la pantalla.

說明

 1. 使用左上角的導覽工具,縮放與平移地圖尋找位置。

 2. 在地圖上按二下,以註明您建議的位置。

 3. 在螢幕左邊的視窗新增評論。

CHỈ DẪN

 1. Phóng to và rà xem bản đồ để tìm một địa điểm bằng cách dùng những dụng cụ di chuyển ở góc trái phía trên.

 2. Bấm hai lần trên bản đồ để cho biết địa điểm mà quý vị muốn đưa ra đề nghị.

 3. Thêm một nhận xét trong khung ở bên trái của màn hình.